Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Wydział Logistyczny

Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału - bryg. mgr Antoni Pietkun

 

Do zadań Wydziału Logistycznego należy w szczególności:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów i pomieszczeń pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną bądź wyposażenia osobistego;
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Miejskiej;
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z przepisów dotyczących zamówień publicznych;
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty KSRG i jednostki ochrony przeciwpożarowej spoza systemu na terenie miasta i powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu Komendy Miejskiej;
 7. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku;
 8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej;
 10. udział w opracowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych inwestycji budowlanych realizowanych na rzecz Komendy Miejskiej przez Prezydenta Miasta (Starostę);
 11. opracowywanie programów inwestycji dla inwestycji budowlanych planowanych do realizacji przez Komendanta Miejskiego;
 12. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Miejskiej, spowodowanych przez podmiot zewnętrzny lub zawinionych przez strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych (likwidacja szkód popełnianych w majątku Komendy Miejskiej jako wydział wiodący, przy współpracy Sekcji Finansów);
 13. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalenie z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym priorytetów w tym zakresie;
 14. sprawowanie wiodącej roli przy zawieraniu umów pomiędzy Komendą Miejską, a innymi podmiotami oraz przechowywanie oryginałów umów;
 15. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 16. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 17. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 18. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 19. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy Miejskiej dokumentacji związanej z samochodami
 20. i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczanie zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 21. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 22. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupionych samochodów i sprzętu silnikowego, analizowanie i nadzór nad spełnianiem standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu nowo zakupionego i eksploatowanego przez Komendę Miejską;
 23. obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej;
 24. wydawanie i ewidencjonowanie zaświadczeń do prowadzenia pojazdów służbowych;
 25. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie samochodów i sprzętu silnikowego oraz ustalenie z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym priorytetów w tym zakresie;
 26. określanie sposobu korzystania z pojazdów i innego sprzętu Państwowej Straży Pożarnej, prowadzenie ewidencji pracy tego sprzętu, metody utrzymywania w sprawności technicznej sprzętu transportowego, sposoby uznawania sprzętu transportowego za zbędny oraz zagospodarowania tego sprzętu;
 27. zapewnienie warunków i obsługa zaplecza obsługowo-naprawczego;
 28. wsparcie techniczne Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego w zapewnieniu funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;
 29. wsparcie techniczne właściwych komórek organizacyjnych w zapewnieniu poprawnego funkcjonowania monitoringu pożarowego oraz systemów teleinformatycznych, szczególnie związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 4657
Wprowadzony przez: Sylwester Włoszczyński
Data opublikowania: 2005-07-11 08:57:53
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-09-28 07:54:52 Dariusz Małecki
2018-09-28 07:52:07 Dariusz Małecki
2017-06-14 06:22:06 Dariusz Małecki
2016-04-27 07:50:16 Wojciech Gmurczyk
2005-07-11 09:12:39 Sylwester Włoszczyński
2005-07-11 09:11:21 Sylwester Włoszczyński