Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Ochrona Danych Osobowych

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych

mł. kpt. Dariusz Bukowski

email: iod_kw@kujawy.psp.gov.pl   

tel. 56 6580135


Klauzula informacyjna - na potrzeby popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej na stronie internetowej KM PSP w Bydgoszczy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (85-158 Bydgoszcz, ul. Dąbrowskiego 4, tel. 47 751 22 10, fax. 525 848 834, e-mail: sekretariat@kmpspbydgoszcz.pl).
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (87-100 Toruń ul. Prosta 32,
  e-mail:
  iod_kw@kujawy.psp.gov.pl).
 3. Pani(a) dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w związku z realizacją celu jakim jest popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z art.1 pkt. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym Odbiorcom.
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia celu przetwarzania wizerunku.
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna - na potrzeby przeprowadzania czynności administracyjnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (85-158 Bydgoszcz, ul. Dąbrowskiego 4, tel. 47 751 22 10, fax 525 848 834, e-mail: sekretariat@kmpspbydgoszcz.pl).
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych (87-100 Toruń, ul. Prosta 32, e-mail:  e-mail: iod_kw@kujawy.psp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przeprowadzeniem czynności administracyjnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz strony i instytucje ujęte w czynnościach.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat liczone od dnia 1 stycznia następnego roku.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. zażądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01), jeżeli  uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z procedurą postępowania. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia w/w czynności.
 2. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (85-158 Bydgoszcz, ul. Dąbrowskiego 4, tel. 47 751 22 10, fax. 525 848 834, e-mail: sekretariat@kmpspbydgoszcz.pl).
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (87-100 Toruń ul. Prosta 32,
  e-mail:
  iod_kw@kujawy.psp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu
  i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych .
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
  e-mail: 
  kancelaria@giodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją szkoleń

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (85-158 Bydgoszcz, ul. Dąbrowskiego 4, tel. 47 751 22 10, fax. 525 848 834, e-mail: sekretariat@kmpspbydgoszcz.pl).
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (87-100 Toruń ul. Prosta 32,
  e-mail:
  iod_kw@kujawy.psp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e  RODO oraz  art. 13 ust. 6 pkt 14, 15 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2020 poz. 1123) w związku z organizacją szkoleń przez KM PSP Bydgoszcz.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji nałożonych ustawowo zadań.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP, tj. Komenda Główna PSP, Komendy Wojewódzkie PSP, Komendy Powiatowe/Miejskie PSP.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z organizacji zawodów oraz zasad archiwizacji dokumentacji
  w jednostkach organizacyjnych PSP.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją pracy SALI EDUKACYJNEJ „OGNIK” w JRG 1 KM PSP BYDGOSZCZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (85-158 Bydgoszcz, ul. Dąbrowskiego 4, tel. 47 751 22 10, fax. 525 848 834, e-mail: sekretariat@kmpspbydgoszcz.pl).
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (87-100 Toruń ul. Prosta 32,
  e-mail:
  iod_kw@kujawy.psp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO
  - w związku z organizacją pracy Ścieżki edukacyjnej „Ognik”.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji pracy Ścieżki edukacyjnej „Ognik”. (tj. imię, nazwisko, nazwa szkoły/ stowarzyszenia).
 5. Odbiorcą danych jest jednostka organizacyjna PSP: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z organizacji pracy oraz zasad archiwizacji dokumentacji
  w jednostkach organizacyjnych PSP.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji funduszu socjalnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (85-158 Bydgoszcz, ul. Dąbrowskiego 4, tel. 47 751 22 10, fax. 525 848 834, e-mail: sekretariat@kmpspbydgoszcz.pl).
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (87-100 Toruń ul. Prosta 32,
  e-mail:
  iod_kw@kujawy.psp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie świadczenia na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123).  Administrator przetwarza dane osobowe pracowników cywilnych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw w tym: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna PSP, Biuro Nadzoru Wewnętrznego, organy kontroli.. W związku
  z przetwarzaniem danych mogą być one udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa  w szczególności: podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających
  z przepisów.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

 

 1. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku
  ze złożonym wnioskiem o przyznanie świadczenia socjalnego. Jest Pani(-) zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani(a) wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego. 
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

Jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi, w tym dane, które trafiają do systemu teleinformatycznego zwanego Systemem Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP), o którym mowa w art. 14g ww. ustawy. Niniejszy dokument jest związany z wypełnieniem obowiązków określonych w art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Współadministratorzy danych

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w SWD PSP są:  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Informacje o siedzibach i danych kontaktowych poszczególnych współadministratorów są dostępne  na stronie https://www.straz.gov.pl/kontakt/jednostki_organizacyjne_psp.

Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

Współadministratorzy uzgodnili zakres odpowiedzialności oraz podział zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Szczegóły uzgodnień są dostępne na stronie: www.gov.pl/kmpsp-bydgoszcz/ochrona-danych-osobowych

Punkt kontaktowy

Współadministratorzy ustalili wspólny punkt kontaktowy, do którego można zwracać się z wszelkimi sprawami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej iod@kgpsp.gov.pl.

Niezależnie od powyższego możliwe jest realizowanie wszelkich praw osób związanych z przewarzaniem ich danych osobowych wynikających z RODO wobec każdego ze współadministratorów odrębnie.

Cel, podstawa, sposób i zakres przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust  1 lit c, d i e RODO – w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, uzyskane w związku z prowadzeniem działań ratowniczych oraz obsługą zgłoszeń alarmowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego.

W ramach Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej  przetwarzane są w szczególności dane osobowe osoby zgłaszającej oraz osób, których zgłoszenie dotyczy oraz osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy. Nie będą one także przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, uodo.gov.pl ), w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

Ograniczenia

 1. Współadministratorzy na mocy art. 14h ust 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej wykonują obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust 1 i 2 RODO przez udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej lub na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w siedzibie.
 2. Osoba występująca z żądaniem na podstawie art. 15 RODO obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.

 

Odpowiedzialność_i_zadania_innych_niż_PSP_jednostek_ochrony_przeciwpożar_KG_30122019.docx

Zakres_odpowiedzialności_oraz_podział_zadań_współadministratorów_KG_30122019_jk.docx

Zasadnicza_treść_uzgodnień_dot_porozumienia_w_sprawie_współadministrowania_danymi_osobowymi_w_wspólnie_użytkowanych_systemach_teleinformatycznych-1.docx

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 466
Wprowadzony przez: Dariusz Małecki
Data opublikowania: 2021-11-25 15:00:24
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-11-25 15:06:15 Dariusz Małecki
Publikacja artykułu
2021-11-25 15:06:00 Dariusz Małecki
2021-11-25 15:04:17 Dariusz Małecki