Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

      Co to jest?
Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
KOMENDY MIEJSKIEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W BYDGOSZCZY
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin Organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, zwanej dalej „Komendą Miejską”, określa szczegółową organizację Komendy Miejskiej, w tym:

 1. kierowanie pracą Komendy Miejskiej;
 2. strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej;
 3. zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
 4. wzory pieczęci i stempli;
 5. liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej.

 

§ 2.

 

 1. Komenda Miejska zakwalifikowana jest do II kategorii komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Terenem działania Komendy Miejskiej jest obszar miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.
 3. Siedzibą Komendy Miejskiej jest miasto Bydgoszcz, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 4.

 

§ 3.

Użyte Regulaminie Organizacyjnym skróty oznaczają:

 1. KW PSP – Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;
 2. OSP – Ochotniczą Straż Pożarną;
 3. ZOSP RP – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. JRG – Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy;
 5. KSRG – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

 

 

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą Komendy Miejskiej

§ 4.

 

 1. Do podpisu i aprobaty Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, zwanego dalej „Komendantem Miejskim”, zastrzega się dokumentację:
  1. dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, które są przedkładane Komendantowi Miejskiemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
  2. kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
  3. pisma kierowane do senatorów i posłów;
  4. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Zastępców Komendanta Miejskiego, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej oraz jej pracowników;
  5. zakresy czynności Zastępców Komendanta Miejskiego oraz pracowników i strażaków Komendy Miejskiej;
  6. zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli, władcze akty administracyjne wydawane przez Komendanta Miejskiego, jako organu administracji publicznej oraz inne dokumenty koordynujące działania organu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatów ziemskiego i grodzkiego.
 2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty Zastępców Komendanta Miejskiego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionej w ust. 1 lub wobec której kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.
 3. Komendant Miejski lub upoważniony przez niego Zastępca Komendanta Miejskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu.
 4. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach określonych w ust. 3 Komendant Miejski podaje do powszechnej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w budynku komendy.
 5. Podczas nieobecności Komendanta Miejskiego kompetencje jego przejmuje Zastępca Komendanta Miejskiego i upoważniony jest on do podpisywania dokumentacji wyszczególnionej w ust. 1 z wyjątkiem dokumentacji dotyczącej go bezpośrednio.
 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania i pełnienia służby w Komendzie Miejskiej określa Regulamin Pracy i Służby Komendy Miejskiej wydany w oparciu o zarządzenie Nr 5 KG PSP z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 poz. 4 ze zmianami).

 

 

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej

§ 5.

W skład Komendy Miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

 1. Wydział Operacyjno-Szkoleniowy - symbol PR;
 2. Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy - symbol PZ;
 3. Wydział Organizacyjno-Kadrowy - symbol PO;
 4. Sekcja Finansów - symbol PF;
 5. Wydział Logistyczny - symbol PT;
 6. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP - symbol PBHP;
 7. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 - symbol PJRG1;
 8. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 - symbol PJRG2;
 9. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 3 - symbol PJRG3;
 10. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 4 - symbol PJRG4.

 

§ 6.

 

 1. Komendantowi Miejskiemu podlegają bezpośrednio:
  1. Wydział Organizacyjno-Kadrowy;
  2. Sekcja Finansów;
  3. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP;
  4. osoba wyznaczona do realizacji zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych w tym zakresie;
  5. osoba wyznaczona do realizacji zadań z zakresu ochrony danych osobowych w tym zakresie;
  6. osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Administratora Systemów Informatycznych (ASI) w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych w tych systemach.
 2. Zastępca Komendanta Miejskiego nadzoruje:
  1. Wydział Operacyjno-Szkoleniowy;
  2. Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4.
 3. Zastępca Komendanta Miejskiego nadzoruje:
  1. Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy;
  2. Wydział Logistyczny.

 

§ 7.

 

 1. Zagadnienia z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzi wyznaczony funkcjonariusz – symbol spraw POIN. Zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych określone w odpowiedniej ustawie o ochronie informacji niejawnych realizowane są we współdziałaniu z Pełnomocnikiem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych realizuje wyznaczony funkcjonariusz – Specjalista Ochrony Danych Osobowych (SODO) przy pomocy Administratora Systemów Informatycznych (ASI), we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD), zgodnie z obowiązującą w Komendzie Miejskiej Polityką Ochrony Danych Osobowych.
 3. Za organizację i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Miejskiej odpowiada strażak wyznaczony przez Komendanta Miejskiego do kontaktów z mediami – oficer prasowy.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 8.

 

 1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.
 2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję. Pozostałe komórki wykonują niezbędne czynności i ustalenia bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem pierwszeństwa realizacji zadań własnych.
 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej rozstrzyga Komendant Miejski.
 4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:
  1. planowanie i realizacja budżetu Komendy Miejskiej;
  2. podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
  3. sporządzanie programu działania oraz planu pracy Komendy Miejskiej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
  4. współdziałanie ze strukturami ZOSP RP, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w Komendzie Miejskiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi działającymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej;
  5. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego, w tym z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy, starostwa bydgoskiego oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami KSRG i jednostkami ochrony przeciwpożarowej spoza systemu;
  6. załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
  7. realizowanie zaleceń pokontrolnych;
  8. realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych;
  9. przestrzeganie zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
  10. przestrzeganie i stosowanie obowiązujących przepisów i zasad ochrony danych osobowych;
  11. realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
  12. opracowywanie materiałów do udostępniania, jako informacja publiczna;
  13. wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
  14. przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
  15. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach systemu informatycznego;
  16. realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez przedstawiciela Komendanta Miejskiego funkcji w miejskim oraz powiatowym zespole zarządzania kryzysowego;
  17. współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
  18. realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG na obszarze miasta i powiatu;
  19. współudział w zakresie likwidacji szkód popełnianych w majątku Komendy Miejskiej;
  20. współudział w opracowywaniu umów zawieranych między Komendą Miejską a innymi podmiotami;
  21. planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby i pracy podległych funkcjonariuszy i pracowników;
  22. realizowanie prewencji społecznej w zakresie spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
  23. udział w realizacji kontroli wewnętrznych.

 

§ 9.

Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy w szczególności:

 1. W zakresie operacyjno-szkoleniowym:
  1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
  2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
  3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
  4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze miasta i powiatu;
  5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i JRG;
  6. analizowanie stanu wyposażenia JRG, jednostek KSRG i jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza systemu oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
  7. zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG i jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza systemu na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu;
  8. nadzór i udział w sporządzaniu analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG i jednostki ochrony przeciwpożarowej spoza systemu, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie zaświadczeń;
  9. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalanie z Wydziałem Logistycznym i JRG priorytetów w tym zakresie;
  10. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
  11. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i doskonaleniu zawodowym;
  12. nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG i jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza systemu, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych inspekcji, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
  13. przeprowadzanie kontroli gotowości operacyjnej JRG oraz inspekcji OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
  14. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
  15. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;
  16. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania;
  17. obsługa monitoringu pożarowego i nadzór nad poprawnością jego funkcjonowania;
  18. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Miejskiej, innych podmiotów KSRG i jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza systemu na obszarze miasta i powiatu;
  19. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków OSP w zakresie ratownictwa;
  20. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG i jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza systemu na obszarze powiatu;
  21. organizowanie i nadzór nad realizacją kultury fizycznej w Komendzie Miejskiej, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków;
  22. prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i nadzór nad procesem doskonalenia zawodowego strażaków, za wyjątkiem szkolenia w zakresie podstawowym;
  23. współpraca z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  24. przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działalności operacyjnej PSP;
  25. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów wykorzystywanych w działalności Komendy Miejskiej;
  26. planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy pełniących służbę w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy;
  27. planowanie i rozdział dotacji dla jednostek OSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 2. W zakresie spraw informatyki:
  1. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;
  2. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;
  3. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG i jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza systemu oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Miejskiej;
  4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
  5. planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych;
  6. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
  7. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
  8. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej;
  9. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
  10. realizowanie zadań Administratora Systemów Informatycznych (ASI);
  11. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
  12. utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie miejskiej systemów teleinformatycznych;
  13. nadzór nad stroną internetową Komendy Miejskiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.
 3. W zakresie spraw łączności:
  1. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;
  2. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
  3. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej na obszarze działania Komendy Miejskiej;
  4. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG i jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza systemu na obszarze działania Komendy Miejskiej;
  5. planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG i jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza systemu na obszarze działania Komendy Miejskiej nowoczesnych technik;
  6. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.
 4. W zakresie spraw obronnych:
  1. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania prac związanych z przygotowaniami obronnymi w Komendzie Miejskiej;
  2. koordynowanie realizacji zadań obronnych.

 

§ 10.

Do zadań Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i powiatu;
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie miasta i powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 10. przygotowywanie projektu stanowiska Komendanta Miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 12. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o Ustawę Prawo Ochrony Środowiska;
 13. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 14. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej;
 15. analizowanie stanu bezpieczeństwa miasta i powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną;
 16. opracowywanie wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych dla potrzeb analizy stanu bezpieczeństwa miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego;
 17. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą Miejską;
 18. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;

 

§ 11.

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Kadrowego należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw organizacyjnych:
  1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Miejskiej;
  2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Miejskiego;
  3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Miejskiego;
  4. prowadzenie archiwum Komendy Miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
  5. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Miejskiej;
  6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
  7. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Miejskiej;
  8. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrzorganizacyjnych Komendy Miejskiej;
  9. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej i JRG;
  10. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Miejskiej;
  11. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego;
  12. zlecanie spraw z zakresu pomocy prawnej podmiotom zewnętrznym;
  13. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Miejskiej.
 2. W zakresie spraw kadrowych:
  1. realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej Komendanta Miejskiego;
  2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Miejskiej, w tym dowódców JRG;
  3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Miejskiej;
  4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrzorganizacyjnych Komendy Miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
  5. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Miejskiej;
  6. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;
  7. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;
  8. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji ogólnych strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu szkolenia zawodowego na poziomie podstawowym;
  9. planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby kierowników komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej;
  10. nadzór nad prowadzeniem ewidencji czasu służby i pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych, analizowanie, prowadzenie statystyk i archiwizacja kart ewidencji czasu służby i pracy;
  11. przygotowywanie wniosków dotyczących odznaczeń, awansów i wyróżnień.
 3. W zakresie spraw obronnych:
  1. reklamowanie funkcjonariuszy.

 

§ 12.

Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Miejskiego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości Komendy Miejskiej;
 3. planowanie środków budżetowych;
 4. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
 5. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Miejskiej;
 6. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Miejską;
 7. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
 8. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 9. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Miejskiej;
 10. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 11. realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń strażaków i pracowników cywilnych oraz współpraca w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami;
 12. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Miejskiej;
 13. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 14. współudział w likwidacji i rozliczanie szkód powstałych w mieniu Komendy Miejskiej;
 15. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
 16. sporządzanie informacji i sprawozdań finansowych na potrzeby jednostek nadrzędnych oraz innych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 17. rozliczanie dotacji dla jednostek OSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

 

§ 13.

Do zadań Wydziału Logistycznego należy w szczególności:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów i pomieszczeń pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną bądź wyposażenia osobistego;
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Miejskiej;
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z przepisów dotyczących zamówień publicznych;
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty KSRG i jednostki ochrony przeciwpożarowej spoza systemu na terenie miasta i powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu Komendy Miejskiej;
 7. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku;
 8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej;
 10. udział w opracowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych inwestycji budowlanych realizowanych na rzecz Komendy Miejskiej przez Prezydenta Miasta (Starostę);
 11. opracowywanie programów inwestycji dla inwestycji budowlanych planowanych do realizacji przez Komendanta Miejskiego;
 12. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Miejskiej, spowodowanych przez podmiot zewnętrzny lub zawinionych przez strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych (likwidacja szkód popełnianych w majątku Komendy Miejskiej jako wydział wiodący, przy współpracy Sekcji Finansów);
 13. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalenie z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym priorytetów w tym zakresie;
 14. sprawowanie wiodącej roli przy zawieraniu umów pomiędzy Komendą Miejską, a innymi podmiotami oraz przechowywanie oryginałów umów;
 15. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 16. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 17. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 18. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 19. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy Miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczanie zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 20. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 21. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupionych samochodów i sprzętu silnikowego, analizowanie i nadzór nad spełnianiem standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu nowo zakupionego i eksploatowanego przez Komendę Miejską;
 22. obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej;
 23. wydawanie i ewidencjonowanie zaświadczeń do prowadzenia pojazdów służbowych;
 24. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie samochodów i sprzętu silnikowego oraz ustalenie z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym priorytetów w tym zakresie;
 25. określanie sposobu korzystania z pojazdów i innego sprzętu Państwowej Straży Pożarnej, prowadzenie ewidencji pracy tego sprzętu, metody utrzymywania w sprawności technicznej sprzętu transportowego, sposoby uznawania sprzętu transportowego za zbędny oraz zagospodarowania tego sprzętu;
 26. zapewnienie warunków i obsługa zaplecza obsługowo-naprawczego;
 27. wsparcie techniczne Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego w zapewnieniu funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;
 28. wsparcie techniczne właściwych komórek organizacyjnych w zapewnieniu poprawnego funkcjonowania monitoringu pożarowego oraz systemów teleinformatycznych, szczególnie związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych.

 

§ 15.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. BHP należy w szczególności:

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy/służby, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków podczas pracy/służby, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 4. przedstawianie Komendantowi Miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy/służby;
 5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 7. uczestniczenie w pracach powołanej przez Komendanta Miejskiego komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

§ 16.

Do zakresu działania JRG należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 5. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych przy udziale:
  1. JRG Nr 1 – Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego,
  2. JRG Nr 2 i Nr 4 – Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego,
  3. JRG Nr 3 – Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego;
 6. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 7. współpraca z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 8. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 9. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach, a także w czynnościach kontrolno-rozpoznawczych;
 10. rozliczanie zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 11. organizowanie i realizowanie zajęć wychowania fizycznego dla strażaków pełniących służbę w JRG;
 12. organizowanie i realizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków pełniących służbę w JRG;
 13. udział w aktualizacji:
  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej;
 14. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 15. planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy pełniących służę w systemie zmianowym w JRG;
 16. realizowanie zadań prewencji społecznej w zakresie spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

 

 

ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

§ 17.

Komenda Miejska używa:

 1. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy”;
 2. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy”;
 3. pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy”;
 4. stempla nagłówkowego o treści:

  /Godło/
  KOMENDA MIEJSKA
  PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
  w Bydgoszczy
  woj. kujawsko-pomorskie

 5. innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 18.

 

 1. Schemat struktury organizacyjnej Komendy Miejskiej określa załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.
 2. Liczbę i rodzaj stanowisk docelowych w komórkach organizacyjnych określa załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego.
 3. Zasady funkcjonowania i pełnienia służby w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i JRG określa Regulamin Pracy i Służby Komendy Miejskiej wydany w oparciu o zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego (Dz. Urz. KG PSP nr 1, poz. 4 ze zmianami).

 

Schemat Organizacyjny KM PSP BYDGOSZCZ.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 182
Wprowadzony przez: Dariusz Małecki
Data opublikowania: 2018-09-30 09:27:12
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-09-30 09:39:13 Dariusz Małecki
2018-09-30 09:29:39 Dariusz Małecki
2018-09-30 09:28:39 Dariusz Małecki Publikacja artykułu
2018-09-30 09:28:12 Dariusz Małecki