Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Wydział operacyjno-szkoleniowy

Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału st. kpt. mgr inż. Dawid Pałczyński

tel. 477 512 220 e-mail: dpalczynski@kmpspbydgoszcz.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału - st. kpt. mgr inż. Karol Smarz

tel. 477 512 221 e-mail: ksmarz@kmpspbydgoszcz.pl

Starszy Specjalista w Wydziale - st. kpt. mgr inż. Aleksandra Starowicz

tel. 477 512 222 e-mail: astarowicz@kmpspbydgoszcz.pl

Starszy Technik - mł.ogn. Paweł Beska

tel. 477 512 224 e-mail: pbeska@kmpspbydgoszcz.pl

 

Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy w szczególności:

 1. W zakresie operacyjno-szkoleniowym:
  1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze miasta Bydgoszcz i powiatu bydgoskiego oraz przygotowanie Komendy Miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
  2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
  3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
  4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze miasta Bydgoszcz i powiatu bydgoskiego;
  5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i JRG;
  6. analizowanie stanu wyposażenia JRG, jednostek KSRG i jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza systemu oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
  7. zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG i jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza systemu na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu;
  8. nadzór i udział w sporządzaniu analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG i jednostki ochrony przeciwpożarowej spoza systemu, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie zaświadczeń;
  9. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych, neutralizatorów, ustalanie z Wydziałem Logistycznym i JRG priorytetów w tym zakresie;
  10. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
  11. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i doskonaleniu zawodowym;
  12. nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG i jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza systemu, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych inspekcji, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
  13. przeprowadzanie kontroli gotowości operacyjnej JRG oraz inspekcji OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
  14. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
  15. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;
  16. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania;
  17. obsługa monitoringu pożarowego i nadzór nad poprawnością jego funkcjonowania;
  18. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Miejskiej, innych podmiotów KSRG i jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza systemu na obszarze miasta Bydgoszcz i powiatu bydgoskiego;
  19. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków OSP w zakresie ratownictwa;
  20. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG i jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza systemu na obszarze powiatu bydgoskiego;
  21. organizowanie i nadzór nad realizacją kultury fizycznej w Komendzie Miejskiej, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków;
  22. prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i nadzór nad procesem doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej, za wyjątkiem szkolenia w zakresie podstawowym;
  23. współpraca z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  24. przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działalności operacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;
  25. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Miejskiej;
  26. planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy pełniących służbę w systemie zmianowym w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego;
  27. planowanie i rozdział dotacji dla jednostek OSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej;
  28. organizowanie i realizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego etatowych i nieetatowych obsad Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu służby i pracowników cywilnych w Komendzie Miejskiej oraz sporządzanie dokumentacji z tego zakresu;
  29. bieżące informowanie oficera prasowego Komendanta Miejskiego o szczególnych zdarzeniach odnotowanych na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego oraz o postępie akcji ratowniczo-gaśniczych;
  30. opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego oraz planu przemieszczania do Zapasowego Miejsca Pracy i dokumentacji Stałego Dyżuru.
 2. W zakresie spraw informatyki:
  1. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;
  2. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;
  3. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG i jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza systemu oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Miejskiej;
  4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
  5. planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych;
  6. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
  7. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
  8. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej;
  9. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
  10. realizowanie zadań Administratora Systemów Informatycznych (ASI);
  11. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
  12. utrzymanie w sprawności istniejących w Komendzie Miejskiej systemów teleinformatycznych;
  13. nadzór nad stroną internetową Komendy Miejskiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
  14. prowadzenie działań w zakresie cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
  15. monitorowanie środowiska teleinformatycznego Komendy Miejskiej oraz reagowanie na incydenty komputerowe.
 3. W zakresie spraw łączności:
  1. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;
  2. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
  3. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej na obszarze działania Komendy Miejskiej;
  4. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG i jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza systemu na obszarze działania Komendy Miejskiej;
  5. planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG i jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza systemu na obszarze działania Komendy Miejskiej nowoczesnych technik;
  6. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.
 4. W zakresie spraw obronnych:
  1. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania prac związanych z przygotowaniami obronnymi w Komendzie Miejskiej;
  2. koordynowanie realizacji zadań obronnych;
  3. współpraca z komórką właściwą do spraw obronnych w KW PSP.

Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym kieruje Naczelnik Wydziału przy pomocy Zastępcy Naczelnika Wydziału.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 5551
Wprowadzony przez: Sylwester Włoszczyński
Data opublikowania: 2005-07-11 09:32:23
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2022-01-11 13:11:46 Dariusz Małecki
2022-01-11 13:11:12 Dariusz Małecki
2021-11-18 09:14:02 Dariusz Małecki
2021-08-19 09:37:47 Mariusz Swatek
2021-08-17 14:43:46 Dariusz Małecki
2021-08-17 14:38:53 Dariusz Małecki
2021-08-17 14:38:05 Dariusz Małecki
2021-08-17 14:29:45 Mariusz Swatek
2021-08-17 14:27:32 Mariusz Swatek
2021-08-17 14:23:25 Mariusz Swatek
 
Pokaż starsze