Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

      Co to jest?
Wydział operacyjno-szkoleniowy

Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału - bryg. mgr inż. Paweł Siedlecki
tel. 52-58-48-856

 

Do zadań wydziału operacyjno - szkoleniowego, w tym stanowiska kierowania komendanta miejskiego należy w szczególności:

 

 1. analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatów oraz opracowywanie planów ratowniczych powiatów i ich bieżąca aktualizacja,

   

   

 2. sporządzanie analiz działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ratowniczo - gaśnicze,

   

   

 3. usprawnienie działań ratowniczych na podstawie wniosków z przeprowadzonych analiz,

   

 4. przygotowywanie dokumentacji w sprawach tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej w ramach krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,

   

   

 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,

   

   

 6. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,

   

   

 7. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych,

   

   

 8. przygotowywanie analiz dotyczących tworzenia, likwidacji i organizacji jednostek ratowniczo - gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej,

   

   

 9. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w sprzęt ratowniczy i środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,

   

 10. nadzór nad gotowością operacyjną jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,

   

   

 11. zapewnienie sprawnego funkcjonowania stanowiska kierowania komendanta miejskiego,

   

   

   

 12. ustalanie potrzeb wyposażenia stanowiska kierowania komendanta miejskiego w sprzęt i urządzenia umożliwiające sprawne dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatów oraz umożliwiające współpracę z wojewódzkim stanowiskiem kierowania,

   

   

 13. dysponowanie sił i środków krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatów,

   

   

 14. uzgadnianie sposobów połączeń urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z komendą miejską lub jednostką ratowniczo - gaśniczą,

   

   

 15. obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,

   

   

 16. analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz kontroli prowadzonych w jednostkach ratowniczo - gaśniczych i jednostkach krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie,

   

   

 17. uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń,

   

   

 18. przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych,

   

   

 19. organizowanie współpracy z innymi podmiotami w powiatach w zakresie prowadzenia działań ratowniczych,

   

   

 20. prowadzenie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,

   

   

 21. organizowanie zajęć wychowania fizycznego i sportu oraz zawodów sportowo-pożarniczych,

   

   

 22. prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,

   

 23. prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków,

   

   

 24. prowadzenie kontroli wewnętrznej
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3739
Wprowadzony przez: Sylwester Włoszczyński
Data opublikowania: 2005-07-11 09:32:23
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-06-14 06:21:03 Dariusz Małecki
2017-04-10 16:52:35 Dariusz Małecki
2016-04-27 07:52:07 Wojciech Gmurczyk
2016-04-27 07:41:24 Wojciech Gmurczyk
2005-07-11 09:48:42 Sylwester Włoszczyński