Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Wydział Logistyczny

Wydziałem kieruje p. o. Naczelnika Wydziału ogn. Liwia Miś

 

Do zadań Wydziału Logistycznego należy w szczególności:

 1. W zakresie logistycznym:
  1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów i pomieszczeń pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
  2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
  3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Miejskiej;
  4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
  5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty KSRG i jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza systemu na terenie miasta Bydgoszcz i powiatu bydgoskiego oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
  6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu Komendy Miejskiej;
  7. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku;
  8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
  9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej;
  10. udział w opracowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych inwestycji budowlanych realizowanych na rzecz Komendy Miejskiej przez Prezydenta Miasta (Starostę);
  11. opracowywanie programów inwestycji dla inwestycji budowlanych planowanych do realizacji przez Komendanta Miejskiego;
  12. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Miejskiej, spowodowanych przez podmiot zewnętrzny lub zawinionych przez strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych (likwidacja szkód popełnianych w majątku Komendy Miejskiej jako wydział wiodący, przy współpracy Sekcji Finansów);
  13. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalenie z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym priorytetów w tym zakresie;
  14. sprawowanie wiodącej roli przy zawieraniu umów pomiędzy Komendą Miejską, a innymi podmiotami oraz przechowywanie oryginałów umów;
  15. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł.
 2. W zakresie technicznym należą:
  1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
  2. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
  3. obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej;
  4. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
  5. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy Miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
  6. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
  7. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupionych samochodów i sprzętu silnikowego, analizowanie i nadzór nad spełnianiem standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu nowo zakupionego i eksploatowanego przez Komendę Miejską;
  8. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie samochodów i sprzętu silnikowego oraz ustalenie z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym priorytetów w tym zakresie;
  9. określanie sposobu korzystania z pojazdów i innego sprzętu Państwowej Straży Pożarnej, prowadzenie ewidencji pracy tego sprzętu, metody utrzymywania w sprawności technicznej sprzętu transportowego, sposoby uznawania sprzętu transportowego za zbędny oraz zagospodarowania tego sprzętu;
  10. wsparcie techniczne Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego w zapewnieniu funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej;
  11. wsparcie techniczne właściwych komórek organizacyjnych w zapewnieniu poprawnego funkcjonowania monitoringu pożarowego oraz systemów teleinformatycznych, szczególnie związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych.

Wydziałem Logistycznym kieruje Naczelnik Wydziału przy pomocy Zastępcy Naczelnika Wydziału.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 5360
Wprowadzony przez: Sylwester Włoszczyński
Data opublikowania: 2005-07-11 08:57:53
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2022-01-11 13:42:12 Dariusz Małecki
2021-08-19 11:44:47 Mariusz Swatek
2021-08-18 14:27:46 Mariusz Swatek
2021-08-18 14:09:58 Mariusz Swatek
2021-08-18 14:09:02 Mariusz Swatek
2021-08-18 14:04:59 Mariusz Swatek
2021-08-18 14:03:30 Mariusz Swatek
2021-08-16 13:25:02 Mariusz Swatek
2021-08-16 13:20:53 Mariusz Swatek
2021-08-16 13:19:58 Mariusz Swatek
 
Pokaż starsze